Засаждане на фиданки за по-добро бъдеще

Машина за засаждане ан фиданки

Здравата горска екосистема е от съществено значение за здравата планета. Горите регулират климата, валежите и водосборните басейни и са от решаващо значение за осигуряването на кислород и чиста вода. С нарастващия акцент върху екологичната устойчивост се увеличава използването на дървесина за гориво, влакна и дървесни продукти.

Здравите, устойчиво управлявани гори могат да осигурят безкрайно количество гориво, влакна и дървесни продукти. Дървото е единственият възобновяем строителен материал, който е на разположение днес, и екологичните ползи от дървеното строителство стават все по-признати. В сравнение с традиционните дървени греди, стоманените греди изискват 21 пъти повече енергия за производство и отделят 15 пъти повече серен диоксид в атмосферата. При производството на бетон се отделят до 3 пъти повече въглероден диоксид, въглероден оксид и въглеводороди в сравнение с производството на дървен материал.

По-широка насоченост към лесовъдството

С нарастващото значение, което световната горска промишленост има за декарбонизацията на атмосферата, и за да помогне на клиентите от цял свят в областта на горското стопанство да посрещнат нарастващото търсене на устойчиви и рентабилни продукти от дървесина, John Deere Forestry премести стратегическия си фокус от дърводобива към цялата система за горско производство. Това не е новост за John Deere, тъй като нашият екип в областта на селското стопанство успешно използва подхода на производствената система, за да разработи множество технологични продукти, които значително подобриха добивите и ефективността на селското стопанство, като същевременно намалиха разходите на земеделските производители.

Прилагайки това всеобхватно мислене към горската промишленост, стана ясно, че през последните четири десетилетия секторът на дърводобива е претърпял значително подобрение на производителността, ефективността и безопасността благодарение на механизацията. Добивът на дървесина е претърпял значителна трансформация, но лесовъдството е област от цялостната система на горското производство, която все още не се е променила много.

Когато проучихме този въпрос допълнително с клиенти и собственици на гори по целия свят, стана ясно, че нарастващата урбанизация прави все по-трудно привличането и задържането на горски работници за трудоемките дейности, които обикновено се извършват в горското стопанство. В някои региони, особено в тези, които са претърпели по-големи от обичайните загуби в горите поради последиците от изменението на климата (горски пожари, нашествия на насекоми, суша и т.н.), дейностите по залесяване са толкова ограничени от недостига на работна ръка, че това оказва значителен натиск върху поддържането на изключителната практика на устойчиво управление на горските екосистеми.  

Със стремеж към постоянно подобряване на стабилността на околната среда,ние видяхме възможност да използваме опита си в механизирания дърводобив и разработването на технологии за прецизна подготовка на почвата, засаждане и пръскане в селското стопанство и да ги приложим в лесовъдството.  

Бразилските гори като начална точка

Подобно на всички дейности, свързани със значителни промени, трябва да се започне отнякъде. В дискусиите с клиенти от горския сектор по целия свят, ние видяхме добра възможност да работим с бразилската горска промишленост, най-вече защото те имат много добре организирани лесовъдски дейности, инфраструктурата на горските насаждения е добре дефинирана и горите им имат много кратък период на обновяване – което ни осигурява бърза обратна връзка за положителните и евентуалните отрицателни въздействия на механизираното лесовъдство. Освен това, бразилската горска промишленост “се интересуваше” от механизирани решения за лесовъдство, които да им помогнат да посрещнат нарастването на площта на евкалиптовите насаждения през следващото десетилетие.

Според последното проучване на Бразилската дървесна индустрия (Ib á януари 2022 г.) бразилският горски сектор засажда повече от един милион фиданки на ден и разполага с 9,5 милиона хектара продуктивни гори. В допълнение към значителните инвестиции в устойчиво управлявани продуктивни гори, горската промишленост на Бразилия е разработила още 6 милиона хектара местни гори, предназначени изключително за опазване и осигуряване на естествено местообитание за местните видове.

Механизираното засаждане като решение на трудностите?

Използвайки процесите, ориентирани към клиента, разработени от екипа на John Deere Ag Advanced Marketing, ние изготвихме карта на цялата производствена система за лесовъдство и разгледахме областите, в които клиентите изпитват най-големи затруднения. Потърсихме и най-големите възможности за клиентите да подобрят производителността и ефективността си. Сравнявайки предизвикателствата и възможностите, бързо установихме, че механизираното засаждане предоставя една от най-големите възможности на бразилските клиенти да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени.

Събрахме малък, изключително висококвалифициран екип от хора с опит в областта на развитието на горското стопанство, селското стопанство и строителното оборудване. Работейки в тясно сътрудничество с клиентите, този екип успя бързо да създаде концепция за механизирано засаждане на фиданки, която първоначално беше изпратена за тестване от клиентите в началото на 2020 г. За съжаление глобалната пандемия спря тестовете ни и трябваше да пренасочим усилията си по време на пандемията въз основа на много ограничена информация от клиентите.

Обнадеждаващи резултати от тестовете

Успяхме да възобновим изпитванията на терен, след като ограниченията за пътуване в световен мащаб бяха отменени. Представихме концепцията за механизирана машина за засаждане на фиданки на много развълнувани клиенти на горското изложение Florestal 2022 в Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Бразилия, през май 2022 г.

Механизираната машина за засаждане на фиданки в момента се подлага на допълнителни тестове от клиенти. Първоначалните отзиви са много благоприятни и вървим към изпълнение на изискването на клиента да можем да засаждаме по един хектар гора на час и да намалим значително ръчния труд с около 90%. За да постигнем тези резултати, интегрирахме няколко технологии, използвани директно в селското стопанство, като например автоматизирано планиране на пътя и управление, което опростява работата на машината и подобрява цялостното качество на засаждането.

Непрекъснато подобряване за по-здрави гори

Механизираната машина за засаждане на фиданки е предназначена да се адаптира към различни видове и е предназначена да се използва на различни пазари в горското стопанство по света. Машината за засаждане е изградена на базата на товарача 1510G, който се произвежда серийно в завода в Йоенсуу, Финландия. Производителността и ергономичната работа на модела 1510G осигуряват водеща в индустрията платформа за решенията за лесовъдство, които Deere разработва.

Механизираното засаждане е само началото; чрез използването на селскостопанските технологии има допълнителни възможности за подобряване на производителността и ефективността, като в същото време се намалят производствените разходи на собствениците на гори. Новиte технологии, като наскоро пуснатата на пазара система John Deere See and Spray™ имат значителен потенциал за допълнително намаляване на разходите за лесовъдски дейности, като същевременно подобряват здравословното състояние на гората.   

Бъдещето на гората изглежда все по-обещаващо с всеки изминал ден.

 


ТЕКСТ: МАТИ ТАРКА & РИЧАРД ЛОУЛЪР, СНИМКА: JOHN DEERE