Декларация за поверителност на John Deere Enterprise

Настоящата декларация за поверителност пояснява как John Deere и филиалите под контрола на дружеството обработват лични данни. Настоящата декларация също така отговаря на определени въпроси, които може да имате относно поверителността и сигурността на събираните данни. Настоящата декларация е предназначена за лица, с които си взаимодействаме, включително посетители или потребителите на нашите уебсайтове, приложения (уеб или мобилни) или онлайн продукти и услуги; настоящи и бъдещи клиенти; ръководство и персонал на корпоративни клиенти и търговци; ръководство и персонал на упълномощени търговски представителства и разпространители; посетители на нашите бази, музеи и атракции и други получатели на наши продукти и услуги. В настоящата декларация наричаме колективно лица, чиито лични данни се обработват, с термина „Вие'.

Лични данни се споделят с членове на John Deere Group. Списък на членовете, принадлежащи на John Deere Group, е достъпен тук и в Обвързващите корпоративни правила. Членове на John Deere Group могат съвместно да обработват лични данни при определени обстоятелства.

За обработката на лични данни може да важат специфични за дадени държави или продукти допълнения относно поверителността във връзка с конкретни продукти или услуги, предлагани от John Deere, които по принцип може да изискват обработка на допълнителни категории лични данни или обработка за различни цели.

Продуктите и услугите на John Deere се разпространяват чрез мрежа от упълномощени представители и разпространители. По-голямата част от тези представители и дистрибутори са независимо притежавани и работещи организации, които може да имат собствени декларации на поверителност.

1. Видове лични данни, които събираме

Обработваме лични данни за Вас. Настоящият раздел съдържа някои често срещани примери. В зависимост от Вашата държава/регион и приложимото законодателство, примерите по-долу може да се считат за лични данни и/или може да се събират от Вас.

Лични данни и информация за контакти

 • Име, дата на раждане, държавни идентификатори, подпис, изображение
 • Адрес, телефонен номер, имейл адрес
 • демографска информация (като пол, семейно положение, домакинство, общо местоположение)
 • Потребителско име, парола, профил в социална мрежа
 • Местоположение по GPS

2. Как събираме лични данни

Събираме лични данни от различни източници, включително следните: 

Информация, която събираме пряко от Вас:

Събираме лични данни, когато си взаимодействате с нас. Можете да ни предоставите лични данни по електронен път, в писмена форма или устно. Често срещани взаимодействия, при които ни предоставяте лични данни, са например когато:

 • се регистрирате или купувате услуги или купувате продукти и оборудване
 • се регистрирате за акаунт
 • използвате нашите онлайн услуги, включително нашия уебсайт
 • се регистрирате за получаване на информационен бюлетин
 • се свързвате с нас за целите на обслужване на клиенти или регистрирате гаранцията си
 • кандидатствате за финансиране
 • отговаряте на анкети

3. Как използваме личните данни („Целите“)

Ще обработваме лични данни, когато сме удовлетворени, че имаме подходяща законова основа. Общите законови основи и целите на обработката на лични данни включват следното, освен ако не се прилагат други законови основания в съответствие с изискванията на законите за отделните държави или продукти:

Обработка за изпълнение на договорни задължения: обработваме лични данни, за да изпълним нашите договорни задължения към Вас. Тази обработка се състои от:

 • Събиране и използване на лични данни за предоставяне на заявените продукти и услуги
 • Предоставяне на стоки и услуги, които сте заявили
 • За свързаните с тях услуги като доставяне на продукти, техническо обслужване, поддръжка за клиенти и услуги (включително гаранционно обслужване), финансиране, лизингови и кредитни услуги; и функциониране на онлайн услугите
 • Промяна на кредитоспособността Ви, в някои държави/региони това се извършва чрез използване на автоматично вземане на решения
 • Обслужване и събиране на данни от Вашия акаунт, отговаряне на свързаните с Вас запитвания, обработка на Вашата обратна информация и предоставяне на поддръжка
 • Предоставяне на общи услуги за клиенти и отговор на Ваши запитвания и оплаквания във връзка с нашите услуги
 • Поддържане на Вашия достъп до свързани услуги и приложения
 • Изпращане на съобщения за техническо обслужване по отношение на поддръжка, достъпността, функционалност или други теми

4. ащо лични данни се разкриват от John Deere

Споделяме лични данни по начина и за целите, описани по-долу, и в съответствие с настоящата Декларация за поверителност и всеки конкретен документ за транзакция, освен ако не сме Ви информирали по друг начин или ако обработката е в съответствие с приложим закон:

 • С John Deere Group, където такова споделяне е от полза за предоставяне на нашите услуги или продукти или за управление на нашия бизнес
 • С други компании, за да изпълнят специални или професионални функции за нас
 • С доставчици на услуги от трети страни (които ще работят съгласно нашите инструкции, посочени в писмено споразумение с нас), за да ни помогнат да Ви предоставим информация, продукти или услуги при осъществяването и управлението на нашия бизнес или при управлението и подобряването на нашите продукти или услуги. Споделяме Вашите лични данни с тези трети страни за извършване на услуги, предмет на съответните договорни ограничения и мерки за безопасност. Такива включват доставчици на ИТ услуги, които помагат за управлението на нашите ИТ и бекофис системи и машинни услуги, включително интернет и софтуерни услуги: хостинг на данни, преобразуване на данни и възможности за изчисления в облак, управление на акаунти и безопасност, тестване, отстраняване на грешки, отчитане на грешки и анализ на употребата, както и доставчици на мобилни телекомуникационни услуги
 • С регулаторни органи и съдилища за постигане на съответствие с всички приложими закони, разпоредби и правила и искания на правоприлагащи, регулаторните и други правителствени органи

5. „Бисквитки“ и подобни технологии за събиране на информация

Техническаинформация, която може също да представлява лични данни (тип на браузъра, операционна система, IP адрес, име на домейн), може да се събира чрез „бисквитки“ и други технологии за проследяване (напр. прозрачни GIF файлове). Моля, вижте нашата Декларация относно „бисквитките“в долната част на началната ни страница за повече информация.

6. Как да получите достъп и да управлявате личната си информация

Имате определени права във връзка с личните данни при спазване на определени изключения и в зависимост от Вашата държава/регион, а в някои случаи и в зависимост от дейността по обработката, която предприемате. Ако имате тези права във Вашата държава/регион, като например в ЕС/Обединеното кралство, и ако искате да получите достъп, да коригирате, актуализирате, заявите изтриване, поискате информация, оспорите, поискате ограничение на обработката, поискате преносимост на данните, да не подлежите на решения единствено за автоматизирана обработка или по друг начин да предприемете действия по отношение на лични данни, можете да го направите по всяко време като се свържете с нас чрез данните за контакт, предоставени в точка 12 („Как да се свържете с нас“) по-долу.

Ако имаме обработени лични данни с Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието Ви няма да повлияе на законността на обработката, която сме извършили преди оттеглянето на Вашето съгласие, нито ще повлияе на обработката на лични данни, провеждана в съответствие със законни основания за обработване, различни от съгласието.

В определени държави/региони имате право да подадете жалба в местния надзорен орган, ако имате притеснения относно това как обработваме личните Ви данни. Моля, опитайте се първо да разрешите проблеми с нас, въпреки че имате право да се свържете с Вашия надзорен орган по всяко време.

7. Информация и защита на данните

Внедрили сме и поддържаме подходящи технически и организации мерки, политики и процедури за безопасност, предназначени да намалят риска от случайно разрушаване или загуба, или неразрешено разкриване или достъп до лични данни. За повече информация относно нашата програма за киберсигурност, моля, вижте нашия най-новия отчет за устойчивостна дружеството или се свържете с нас, както е посочено в тока 12 по-долу.

8. Съхраняване на данните

Ще съхраняваме лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са събрани, както е пояснено в настоящата Декларация за поверителност или във всеки конкретен документ за транзакции. При някои обстоятелства може да съхраняваме личните данни за по-дълги периоди от време, например когато се изисква да го направим в съответствие със законови, подзаконови данъчни или счетоводни разпоредби. При специфични обстоятелства може да съхраняваме личните данни за по-дълги периоди от време, така че да имаме точен запис на Вашите отношения с нас в случай на оплаквания или предизвикателства, или ако обосновано смятаме, че има проблем със съдебни спорове, свързани с личните Ви данни или отношения. Данните се запазват в съответствие с нашия график за запазване на записи и с приложимите законови разпоредби. Съгласно нашия график за запазване на записи и приложимите законови изисквания ще изтрием и/или анонимизираме личните данни, които вече не са необходими.

9. Прехвърляне на лични данни в глобален мащаб

John Deere работи в глобален мащаб. Съответно личните данни могат да се прехвърлят и съхраняват в държави по света, включително Европейския съюз („ЕС“), Съединените американски щати, Бразилия, Индия и други държави, където John Deere има служби, упълномощени търговски представители и дистрибутори или доставчици на услуги. Тези места често имат различни стандарти за защита на данните. Осъзнавайки тези разлики, когато прехвърляме лични данни към други държави, ще защитим тази информация, както е описано по-долу в настоящата Декларация за поверителност или както Ви бъде оповестено по време на събирането на данни.

John Deere ще предприеме подходящите стъпки, за да гарантира, че прехвърлянето на лични данни е в съответствие с приложимия закон и внимателно се управлява с цел защита на Вашите права и интереси. Установихме и приложихме набор от обвързващи корпоративни правила (ОКП) за ЕС сред членовете на John Deere Group, които са признати от органите на ЕС за защита на данните като осигуряващи адекватна защита на личните данни, които обработваме в световен мащаб. Копие от нашите ОКП можете да намерите тук.

10. Защита на личните данни за децата

Уебсайтът и приложенията на John Deere не са насочени към деца или подрастващи и не събираме информирано никакви лични данни директно от деца под 18-годишна възраст. Ако смятате, че обработваме информация, свързана с дете, моля, свържете се с нас като използвате информацията, предоставена в точка „Как да се свържете с нас“ по-долу, така че можем да разследваме и ограничим данните.

11. Промени в настоящата декларация за поверителност

Периодично може да актуализираме настоящата Декларация за поверителност, за да отразим нови или различни практики за поверителност. Ако направим промени, ще коригираме датата „Последна актуализация“ в долната част на настоящата декларация.

12. Как да се свържете с нас/общи администратори на данни

Моля, свържете се с нас, ако имате някакви въпроси или коментари за нашите практики за защита на личните данни или за настоящата Декларация за поверителност. Тук са отбелязани и нашите отговорни служители относно защитата на личните данни (или подобни).

Ако пребивавате в:

Информация за контакти:

Съединените американски щати или всяка държава, която не е изброена по-долу

На вниманието на: Център за ръководители
за поверителност за глобално бизнес поведение
One John Deere Place
Moline, IL 61265, САЩ

PrivacyManager@JohnDeere.com

За повече информация относно правата за поверителност в Калифорния вижте www.deere.com.

Формуляр за заявка във връзка с правата на субекта на данни

Аржентина

PrivacyManager@JohnDeere.com

Австралия и Нова Зеландия

John Deere Limited (Австралия)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Австралия: 1800-800-981

Нова Зеландия: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Бразилия

PrivacyManager@JohnDeere.com

Формуляр за заявка във връзка с правата на субекта на данни

Канада

Отговорен служител за защита на личните данни

John Deere Canada ULC

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

PrivacyManager@JohnDeere.com

Отговорен служител за защита на личните данни

Финансов отдел на John Deere

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

PrivacyManager@JohnDeere.com

Китай

PrivacyManager@JohnDeere.com

Формуляр за заявка във връзка с правата на субекта на данни

Европейски съюз или Европейска икономическа зона и Обединеното кралство

Отговорен служител за защита на личните данни в ЕС
John Deere GmbH & Co. KG
Straburger Allee 3, 67657
Kaiserslautern, Германия

R2DataPrivacyManager@JohnDeere.com

Формуляр за заявка във връзка с правата на субекта на данни

Мексико

PrivacyManager@JohnDeere.com

Русия

PrivacyManager@JohnDeere.com

Южна Африка

John Deere (Pty) Ltd

Отговорен служител във връзка с информацията

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

Boksburg

1459

Южна Африка

manirebone@johndeere.com

Формуляр за заявка във връзка с правата на субекта на данни

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

Дружества WIRTGEN GROUP

WIRTGEN GROUP

Клон на John Deere GmbH & Co. KG

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,

D-53578 Windhagen

data.protection@wirtgen-group.com

Определения

Личните данни се дефинират съгласно приложимия закон. Това често означава всяка информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (наричано по-долу „Субект на данни'). Подлежащо на идентифициране физическо лице често означава човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение и т.н.

В Южна Африка и в Аржентина личните данни на корпоративни юридически лица също са защитени от приложимите закони за защита на личните данни. Когато обработваме такива лични данни в Южна Африка и в Аржентина, ще ги обработваме в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

„Обработка' се дефинира съгласно приложимия закон, включително, но не само, действия като събиране, съхраняване, използване, достъп, изтриване, унищожаване или споделяне на данни.

Машинни данни са данни, генерирани, събрани или съхранявани във Вашето оборудване или хардуер или устройство, свързани с Вашето оборудване.

Приложим закон означава всички уместни и приложими закони, правила, разпоредби, укази, постановления, нормативни актове, заповеди и решения, отнасящи се до сигурността на данните, защитата на данните, поверителността и/или обработката на лични данни, и които се отнасят за John Deere Group.

„Администратор' означава физическо или юридическо лице, обществен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни.

Юридическото лице Deere, с което имате основни взаимоотношения, е администратор на лични данни, събирани от лица, попадащи в обхвата на настоящата декларация. Това юридическо лице може да се различава в зависимост от ситуацията. Това може да е юридическото лице, възложило договор за услуги/доставка с Вас или с Вашия работодател, юридическото лице, което Ви е предоставило маркетингови и промоционални материали и съобщения; основното юридическо лице в страната, в която оперира уебсайтът на John Deere, който сте посетили; юридическото лице, което управлява местните обекти, които сте посетили, юридическото лице, което (съ)организатор в събитие и др.

Когато има повече от едно юридическо лице, което носи отговорност за обработката, като например: когато две дружества на Deere подпишат заедно бизнес договор с Вашето дружество, тези дружества съвместно носят отговорност за законността на конкретна дейност по обработка („Съвместни администратори').

В някои случаи повече от едно дружество на Deere може да обработва личните Ви данни като независими администратори. Ако имате някакви въпроси относно администрирането, не се колебайте да се свържете с нас (вижте точка 12 за информация за контакти).

Last Updated: June 30, 2023