Корпоративна декларация за поверителност на John Deere

Настоящата декларация за поверителност на John Deere („Декларацията“) се издава от името на дружествата, изброени по-долу като „Администратори на данни“ в таблицата в края на настоящата декларация (всяко, поотделно, „John Deere“, „ние“ или „нас“). Настоящата декларация е предназначена за лица, с които си взаимодействаме, включително посетители или потребителите на нашите уебсайтове, приложения (уеб или мобилни) или онлайн услуги („Онлайн услуги“); настоящи и бъдещи клиенти; ръководство и персонал на корпоративни клиенти и търговци; управление и персонал на упълномощени дилърства на John Deere; посетители на нашите бази, музеи и атракции; и други получатели на нашите услуги. В настоящата декларация наричаме колективно лица, чиито лични данни се обработват, с термина „Вие“.

John Deere, в ролята си на администратор на лични данни, ще обработва информация за Вас в хартиен и електронен формат, която се нарича още „Лични данни“. Лични данни ще се съберат директно от Вас, ще събираме такива данни вътрешно, а в някои случаи ще събираме тези данни от трети страни.

Лични данни се споделят с членове на John Deere Group (вижте също раздел 4 по-долу). Списък с компании, свързани с John Deere Group, е достъпен на https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/. Дружества, принадлежащи към John Deere Group, може съвместно да обработват лични данни при определени обстоятелства (вижте също раздел 3 по-долу).

Може да важат специфични за продукти или държави декларации за поверителност за конкретни продукти и услуги, предлагани от John Deere, които могат да се намерят в менюто „Специфична за държави или продукти информация“. За илюстрация, освен друго се предлагат финансови продукти и услуги от John Deere Bank S.A., които по принцип изискват събиране на допълнителни или различни категории информация и данни. John Deere GmbH & CO KG предлага също така редица услуги за данни и абонаменти.

И накрая, продуктите на John Deere се разпространяват чрез мрежа от упълномощени представители и дистрибутори. По-голямата част от тези представители и дистрибутори са независимо притежавани и работещи организации, които имат собствени декларации на поверителност.

Корпоративна декларация за поверителност на John Deere

1. Видове обработвани лични данни

Категории на отнасящи се за Вас лични данни, които обработваме, са както следва:

Лични данни като Вашето име, предпочитано име, фамилно име, псевдоним, дата на раждане, потребителско име, парола и други средства за удостоверяване, правителствени идентификатори, подписи и изображения.

Информация за контакти като адрес, пощенски адрес, телефонен номер, информация за профили в социални мрежи и имейл адрес.

Свързана с работата Ви информация като отрасъл, роля, бизнес дейности, настоящи и бивши работодатели, отношения с клиенти или трети страни (напр. представителство, доставчик), работен адрес, работен телефонен номер, свързани с работата социални мрежи и служебен имейл адрес.

Информация за транзакции или финансова информация като адрес за фактуриране, банкова сметка, номера на банкови сметки и номера за международни преводи; информация за кредитни или дебитни карти, код за защита и датата на изтичане на валидността; картодържател или име на притежателя на банковата сметка и подробна информация; записи на инструкции; информация за контрагенти; и информация за дейности за финансиране и лизинг на оборудване. Когато е разрешено или се изисква от закона, може да поискаме издадена от правителствени органи идентификация.

Информация, която може да публикувате в табла за съобщения, потребителски формуляри (включително от социални мрежи) или в отговор на проучвания, като например потребителски имена, подробни данни за профили в социални мрежи, коментари (включително възгледи и мнения), изображения и друга информация.

Предпочитания и информация за взаимоотношения, която ни помага да разберем кои сте и какво желаете, за да ви предложи продукти и услуги, които може да ви интересуват, като информация за имущество, стопанство или бизнес, общото Ви местоположение, предпочитания и езиково предпочитание. Това включва също така информация за начина на взаимодействие с нас, нашите представители и бизнес партньори; и подробна информация за профили при нас, включително покупки, запитвания, потребителски профили, хронология на гаранционни искове и история на плащане.

Информация за ползване като подробна информация за продукти и услуги, спецификации на хардуер и операционна система, версия на софтуер, данни и статистическа информация за работните характеристики, информация от техническите регистри, използването на устройства и приложения (и продукти и услуги) и диагностични данни.

Автоматично събирана информация като информация за страници или съдържание, посетен в Онлайн услугите; дали сте отворили или прочетете нашите съобщения; наличието на бисквитки и други технологии; време и продължителност на използване на онлайн услуги; и съобщения за грешки и данни за работните характеристики. Събираната информация и данни включват Вашият адрес за интернет протокол (IP) (и информация, свързана с този IP адрес); тип и версията на операционната система на Вашето устройство или уеб браузър; модел на хардуера, идентификатор на устройство или идентификатор за всяко устройство, използвано за достъп до онлайн услуги и други неповтарящи се идентификатори на устройства; и в някои случаи – местоположението на Вашето устройство. Тази информация може да се регистрира, когато използвате Онлайн услугите.

Чувствителни лични данни: Някои от личните данни, които може да обработват във връзка с Целите в раздел 2, може да се считат за Чувствителни лични данни в приложимите закони за защита на личните данни, които (както е определено в приложимия закон за защита на личните данни) включват данни, разкриващи расов или етнически произход, политика възгледи, религиозни или философски вярвания, или членството в търговски съюзи и обработката на генетични данни, биометрични данни, данни, свързани със здравето или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице. Освен това някои лични данни могат да включват информация относно присъди и нарушения.

2. Източници на обработените лични данни

Събираме лични данни за вас от различни източници, включително следните:

Събираната пряко от нас информация за Вас: По принцип лични данни се събират, когато ни ги предоставите (по електронен път, в писмена форма или устно). Ще ви поискаме данни и информация (напр. от лични данни; информация за контакти; информация за транзакция) когато взаимодействате с нас, например когато се регистрирате или закупувате услуги или купувате продукти, въвеждате информация за нашите Онлайн услуги, регистрирате акаунт в нашите Онлайн услуги, посещавате нашия бази, влизате за получаване на бюлетин свързвате се с нас за целите на обслужване на клиенти, извършвате покупка, регистрирате се за курс за обучение, кандидатстване за финансиране, отговаряте на проучване, регистрирате гаранция или по друг начин взаимодействате с нас.

Информация, която събираме вътрешно: събираме, наблюдаваме или научаваме информация за Вас например когато си взаимодействате с нас (напр. предпочитания и информация за взаимоотношения); в нормалния ход на нашите взаимоотношения с Вас; или когато използвате нашите продукти и услуги (напр., информация от използването на продукти и услуги; Автоматично събрана информация). Събираме или получаваме личните данни, когато посещавате или използвате някои от нашите Онлайн услуги. Ние (или трети страни) използваме „бисквитки“ и други технологични инструменти за събиране на информация за Вашия компютър или устройство и използваните от Вас Онлайн услуги (напр. автоматично събирана информация). За повече информация относно „бисквитки“ и други технологии моля вижте раздел 5 „„Бисквитки“ и други подобни технологии за събиране“.

Информацията, събирана от трети страни: Получаваме лични данни за Вас от трети страни, които ни ги предоставят, като части на John Deere Group, наши клиенти, упълномощени от John Deere представителства, Вашият работодател, агенции за кредитни референции или правоприлагащи или правителствени органи (напр. лични данни; информация за контакт; свързана с работата информация; информация за транзакции или финансови сметки). Получаваме също данни за Вас от трети страни, където можете да закупите някои от нашите продукти и услуги чрез такива трети страни (напр. упълномощени представителства на John Deere).

Публично достъпна информация: Събираме лични данни за Вас (напр. предпочитания и информация за взаимоотношения), които са публично достъпни (напр. информация за собственика на клиент, информация за клиент, данни за дружество и бизнес, финансова информация) или информация, която може да е публично достъпна; от доставчици на данни на трети страни, които подобряват нашите файлове и ни помагат да разберем по-добре нашите клиенти; или сайтове на социални мрежи като Facebook, ако взаимодействате с функции за социални медии на Онлайн услугите като добавки за социални медии (напр. бутона „харесвам“ на Facebook), ако „харесвате“ нашите страници в социалните медии или се присъединявате към нашите общности. Ако си взаимодействате с нас чрез социални мрежи, може да ни позволите достъп до информацията от профила си в социалните мрежи.

3. Цели на обработката на лични данни („целите“)

Лични данни се обработват за следните цели и законови основи (правната база на Обработка). Когато е приложимо, към момента на събиране на данни ще Ви уведомим, ако предоставянето на личните данни е задължително или договорно изискване, и дали сте длъжни да предоставите Личните данни и възможните последствия от неподаването на такива данни:

a) Обслужване на клиенти: За осигуряване на заявените продукти и услуги; за свързаните с тях услуги като доставяне на продукти, поддръжка, поддръжка за клиенти и услуги (включително гаранционно обслужване), финансиране, лизинг и кредитни услуги; и работа на Онлайн услугите.

Това включва обработка на лични данни за: извършване на необходимото за процеса и попълване на заявки или поръчки като отговаряне на заявки за допълнителна информация или отговаряне на заявки за оферта (пряко или чрез упълномощено представителство на John Deere), за да се удостовери самоличността на лицето (или самоличността на представител) с цел предоставяне на достъп до акаунт на бизнес клиент, проверка на уместността за програми за насърчаване, регистрации на продукт на процес и предоставяне на заявените стоки и услуги (включително улесняване на процеса на поръчка и доставка между Вас и упълномощено представителство на John Deere); активиране на софтуер и устройства, които изискват активиране; администриране на акаунт/и и процеси на плащане за стоки и услуги; сключване и изпълняване на договори; процедура на гаранционно обслужване, предоставяне и обслужване на програми за удължено гаранционно обслужване, включително управление на договори за обслужване и начисляване/фактуриране; регистриране и създаване на акаунт в Онлайн услугите, включително създаване и администриране на потребителски акаунт; и предоставяне на Онлайн услуги и техните функции, включително работа и управление на Онлайн услугите, предоставяне на съдържание за Вас и комуникация и взаимодействие с Вас относно Онлайн услугите.

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) обработката е необходима във връзка с всеки договор, който може да сключите с нас (включително Условия на ползване, отнасящи се за Онлайн услугите), или да се предприемат стъпки преди сключване на договор с нас; (2) обработка е необходима за съответствие с юридически или законови задължения, приложими за нас; (3) обработката е необходима за целите на юридическите интереси на John Deere, член на John Deere Group или трета страна (напр. представителство или бизнес клиент) при предоставянето на обслужване на клиенти, продукти и поддръжка за клиенти, обучение и други образователни събития и предават съответната информация за актуализации на продукти и подобрения и подобрения по продукта (при условие, че такива законни интереси не се изключат от Вашите интереси или фундаментални права и свободи); или (4) обработката е с Вашето съгласие

b) Поддръжка за продукти и клиенти: За осигуряване на поддръжка за продукти и услуги; управление на взаимоотношения с клиенти, представители и доставчици; за диагностика и ремонт; комуникации; и безопасност на продуктите и администриране на напомняния.

Като част от предоставяне на обслужване и поддръжка използваме система за управление на взаимоотношенията с клиенти (лични данни, информация за контакти, предпочитания и информация за взаимоотношения, обществено достъпна информация) за проследяване на ангажираността, за да се уверете, че информацията за контакти е актуална, да получите пълен преглед на бизнеса с Вас (и Вашето дружество), да избягвате дублиране на комуникация по подобни теми, да осигурите продажби и поддръжка и да отговорите на всяко съобщение или заявка от Вас.

Това включва обработка на лични данни за: осигуряване на обучение и други образователна събития на клиенти и персонал на клиента, представители и персонал на представители и доставчици и персонал на доставчици; осигуряване на периодично техническо обслужване и поддръжка за продукти и услуги (включително актуализации на софтуера); отговаряне на заявките от представителите за техническа помощ за идентифициране на проблем с продукт или услуга и друга диагностика; и предоставяне на съобщения, свързани с Ваши продукти или услуги, включително информация за обслужване, потвърждения, бележки, актуализации, поддръжка и административни съобщения и предоставяне на информация поради съображения за безопасност или юридически причини, като напомняния или съобщения за безопасност.

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) обработката е необходима във връзка с всеки договор, който може да сключите с нас (включително Условия на ползване, отнасящи се за Онлайн услугите), или да се предприемат стъпки преди сключване на договор с нас; (2) обработката е необходима за съответствие с юридически или законови задължения, приложими за нас; (3) обработката е необходима за целите на юридическите интереси на John Deere, член на John Deere Group или трета страна (напр. представителство или бизнес клиент) при предоставянето на обслужване на клиенти, продукти и поддръжка за клиенти, обучение и други образователни събития и предават съответната информация за актуализации на продукти и подобрения и подобрения по продукти (при условие, че такива законни интереси не се изключат от вашите интереси или фундаментални права и свободи); или (4) обработката е с Вашето съгласие.

c) Реклама: Да ви предоставим комуникация и предложения за продукти и услуги от John Deere, членове на John Deere Group или наши представители, доставчици и партньори, включително предложения, базирани на Вашите интереси, личностни и бизнес характеристики и местоположение.

Ние (или трети страни, като например упълномощено представителство на John Deere) може да предоставим тези съобщения и предложения по електронна поща, обикновена поща, онлайн (включително предоставяне на персонализирани за Вас реклами и съдържание в Онлайн услугите), платформите на социалните мрежи, текстово съобщение, насочени известия и други средства. Във връзка с маркетинг в платформи на социални мрежи, може да бъде изпратена информация за псевдоними (криптографско хеширане на лични данни или информация за контакти), за да могат платформите на социални мрежи да изготвят съответствие с Вашия акаунт в социалната мрежа и да ни позволят да поставяме реклами за Вас в платформата. Както е подробно разгледани в раздел 5, ние (или трети страни) използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, които да ни позволят да персонализираме Онлайн услугите или да поставяме рекламни материали, съобразени с Вашите интересите, на сайтове на трети страни.

Това включва обработка на лични данни за: създаване на рекламни и маркетингови програми с помощта на информация (лични данни, информация за контакти, предпочитанията и информация за взаимоотношения, информация за използване, автоматично събрана информация), за да предлагаме продукти и услуги, от които може да се интересувате онлайн и офлайн и да използваме информация (лични данни, информация за използване, автоматично събрана информация) за персонализиране на Онлайн услугите и за да направим Онлайн услугите по-приложими за Вашите интереси.

Обработката е обоснована на база законовите разпоредби, че (1) обработка е необходима за целите на законовите интереси на John Deere, член на John Deere Group или трета страна (напр. представителство) при провеждане на маркетинг, търсене и намиране на нови потребители, запознаване с предпочитания за по-добро персонализиране на предложенията и за предлагане на продукти и услуги, които отговарят на нуждите на (потенциален) клиент (до степента, в която такива законови интереси не бъдат изключени от Вашите интереси или фундаментални права и свободи); или (2) обработка е с Ваше съгласие.

d) Проучвания и рекламни събития: За администриране на лотарии, съдържание, програми за лоялност и други промоционални събития, в които се регистрирате или участвате, като например планиране и организирането на посещения в базата на член на John Deere Group или наши атракции, или участие в представяния на продукти и други търговски изложения.

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) обработката е необходима във връзка с всеки договор, който може да сключите с нас (включително условия на ползване, отнасящи се до промоционално събитие), или за да се предприемат стъпки преди сключване на договор с нас; (2) обработка е необходима за съответствие със законните интереси на John Deere Group да предоставя маркетинг, набиране на клиенти и услуги и за набиране на (евентуални) клиенти (до степента, в която такива законни интереси не се изключат от Вашите интереси или фундаментални права и свободи); или (3) обработката е с Вашето съгласие.

e) Други съобщения: За осигуряване на друга информация, която може да е от интерес, като уведомления, напомняния, прекъсвания на обслужване, програми за усъвършенстване на продукти и бюлетини за техническо обслужване; новини за John Deere или член на John Deere Group, издания на дружеството (като например The Furrow и Homestead) и каталози; и за покани за търговски изложения, представяния на продукти и други събития.

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) обработката е необходима във връзка с всеки договор, който може да сключите с нас (включително условия на ползване, отнасящи се до абонаменти за наши публикации), или за да се предприемат стъпки преди сключване на договор с нас; (2) обработка е необходима за целите на законните интереси на John Deere, член на John Deere Group или трета страна (напр. представителство) да предоставя маркетинг, проучва и набира нови клиенти и за обслужване и предаване на новини до (евентуални) клиенти като актуализации и подобрения на продукти и друга информация за продукти и услуги (до степента, в която такива законни интереси не се изключат от Вашите интереси или фундаментални права и свободи); или (4) обработката е с Вашето съгласие.

f) Проучвания; подобряване на продукти и услуги: За идентифициране и откриване на проблеми със съществуващи продукти и услуги, знание как се използват нашите продукти и услуги, анализ на ефективността на рекламата, провеждане на проучвания, подобряване на продукти и услуги и разработване на нови продукти и услуги (включително с помощта на псевдонимизирана и анонимизирана информация).

Това включва обработка на лични данни за: измерване на размера на аудиторията и ангажираността на клиентите; изпращане на проучвания за работата, позволяване на участие в онлайн и офлайн проучвателни панели и анализиране на отговорите; оценяване на ефективността и работата както на използвани в производството, така и на тестови продукти (включително информация за използване); преглед на кодове за неизправности и други работни данни от машини, гаранционни искове и технически заявки за помощ от представителства за откриване на проблеми с продукти и услуги (включително по въпроси за безопасността), подобряване на продукти и услуги и разработване на нови продукти и услуги; и подобряване на ефективността, отстраняване на софтуерни грешки и подобряване на Онлайн услугите (напр. използване на информацията от преглед в браузър при посещения на Онлайн услугите и как се придвижвате в Онлайн услугите, за да ги направим по-интуитивни).

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) обработка е необходима във връзка с всеки договор, който може да сключите с нас (включително условия на ползване във връзка с Онлайн услугите), или за предприемане на стъпки преди сключване на договор с нас; (2) обработката е необходима за целите на законните интереси на John Deere или член на John Deere Group за идентифициране на проблеми с продукти и услуги, провеждане на проучвания и изготвяне на анализи, подобряване на продукти и услуги и разработване на нови продукти и услуги (до степента, в която такива законни интереси не се изключат от Вашите интереси или фундаментални права и свободи); (3) обработката е необходима, за да защити интересите на хората от жизнено важно значение (напр. идентифициране на проблеми с безопасността); (4) обработка е необходимо за съответствие със законови задължения, които трябва да спазваме (напр. безопасност на продуктите; напомняния); или (5) обработка е с Вашето съгласие.

g) Физическа безопасност: За внедряване и поддържане на физическа безопасност, управление на достъпа до наши бази; и преглед на достъпа до наши бази в случай на инцидент или където е необходимо да се разследва неупълномощен достъп, загуба или кражба.

Това включва обработка на лични данни за: създаване и управление на идентификатори на потребители, баджове, ключове и други средства за управление на достъпа, за да се гарантира, че лицата имат подходящите разрешения преди влизане в база на John Deere или член на John Deere Group (напр. управление на достъпа и предотвратяване на неупълномощен достъп); и мониторинг на базите на John Deere или член на John Deere Group (включително чрез използване на затворена телевизионна верига и други видове камери) за защита на хората и за защита срещу кражба, вандализъм и повреди на имущество на John Deere или член на John Deere Group. Това също така включва записи за обработка на достъпа до базите или упълномощени зони (напр. запис на входа и изхода за лица) за адекватно разследване на всеки неупълномощен достъп, загуба или кражба.

Обработката е оправдана на базата на законовите разпоредби, че (1) обработката е необходима за съответствие със законово задължение, на което сме обект; (2) необходима е, за да се защитят жизнено важни интереси на лица; (3) необходима е за целите на законен интерес на John Deere или член на John Deere Group, за да се гарантира физическата и електронна безопасност на нашите бизнеси, помещения и активи (т.е. адекватна защита и опазване на имущество (напр. физическа или интелектуалната собственост) и за адекватно разследване на всеки неупълномощен достъп, загуба или кражба; и за осигуряване на физическа сигурност) (до степента, в която такъв законен интерес не се изключа от Вашите интереси или фундаментални права и свободи). Ако се обработват данни за закононарушения и присъди, такава обработка се извършва в съответствие с държавните закони на страната членка на ЕС или ЕИЗ.

h) Мрежова/кибер-сигурност: Да предостави електронна защита (мрежова и кибер-сигурност), включително за идентифициране, защита, откриване, отговаряне и възстановяване от събития за сигурност.

Това включва обработка на лични данни за: идентифициране на заплахи, уязвимости и рискове; идентифициране, удостоверяване и определяне на съответното упълномощаване на потребителите; издаване и отмяна на идентификационни данни; задаване и управление на разрешения за достъп на потребители; предотвратяване и откриване на неупълномощен достъп или обработка на данните и разпространение на зловреден код; спиране на атаки с цел отказване на услуги и други щети за компютърни и комуникационни електронни системи; предотвратяване и откриване на измама, престъпление или неправомерно използване на ИТ услуги; блокиране на нежелана електронна поща, опити за фишинг атаки и компютърни вируси и друг злонамерен софтуер; осигуряване на сигурността на продукти и потребители; и предотвратяване на неупълномощено прехвърляне на данни за права на собственост и друга информация (напр. лични данни).

Екипът по глобална защита на организацията, който се намира основно в Deere & Company в Молийн, Илинойс (но включва отделни лица, намиращи с в други членове на John Deere Group), обработва лични данни, за да ни помогнат при идентифицирането и разследването на подозрителни инциденти или събития (включително чрез съдебно разследване); при координиране на отговор; и при възстановяване на функционалност.

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) обработката е необходима за съответствие със законово задължение, на което сме обект; (2) необходима е, за да се защитят жизнено важни интереси на лица; или (3) необходима е за целите на законни интереси на John Deere или член на John Deere Group, за да защити и предпази адекватно собствеността си (т.е. адекватна физическа защита и защита на интелектуалната собственост); и предоставяне на мрежова и информационна сигурност (включително административни, технически и организационни мерки) (до степента, в която такъв законен интерес не се изключа от Вашите интереси или фундаментални права и свободи). Ако се обработват данни за закононарушения и присъди, такава обработка се извършва в съответствие с държавните закони на страната членка на ЕС или ЕИЗ.

i) ИТ операции: Да се управляват ИТ системи, приложения и инфраструктура (включително мониторинг на ефективността на ИТ системите и инфраструктурата), извършване на ИТ одити и предоставяне на услуги за информация и комуникация.

Това включва обработка на лични данни за: улесняване комуникацията и използването на други ИТ инструменти; администриране на използването на приложения на John Deere или член на John Deere Group; идентифициране и разрешаване на проблеми с ИТ системи и инструменти; инсталиране на надграждания и софтуерни корекции; осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите, включително създаването на резервни копия; и управление на отдела за помощ.

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че е (1) необходима за изпълнение на договор, по който сте страна или за да се предприемат стъпки (по Ваше желание) преди сключване на нов договор; и (2) необходима за целите на законовите интереси на John Deere или член на John Deere Group към управлението, поддържата и експлоатацията на информационно-комуникационна технологична инфраструктура (до степента, в която такъв законен интерес не се изключа от Вашите интереси или фундаментални права и свободи).

j) Бизнес операции: За управление на ежедневните операции на John Deere и John Deere Group, за анализ на данни за отчет на бизнес ефективността и за корпоративно управление (включително одити, контрол на съответствието и други дейности за управление на риска (включително осигуряване на застраховане)).

Това включва обработка на лични данни за: анализ на организацията, отчети за развитие и управление (включително моделиране и разработване на модели на риска); планиране на работа и управлението на нашите активи; управление на финансови сметки, включително обработка на плащания и управление на акаунти за получавания и дължими плащания; тактическо и стратегическо планиране; управление на проекти и организации; запазване и архивиране на записи; управление на договори; управление на отношенията с трети страни (търговци, доставчици, бизнес партньори, представителства); защита и прилагането на правата; вътрешни и външни одити; реорганизация, придобиване, сливане, захващане, сливане, разделяне и планиране и обработка на преотстъпване; и обработка на лични данни за целите на анонимизиране/неидентифициране

От името на организацията John Deere Group съвместно администрира определени категории лични данни (напр. подробни лични данни; информация за контакти, информация за използването, предпочитанията и информация за взаимоотношения и т.н.) за едновременни бизнес процеси с други членове на John Deere Group, включително John Deere. John Deere Group също така съвместно администрира инфраструктурата, в която членове на John Deere Group обработват лични данни за собствени цели.

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) е необходима за спазване на законовите задължения, приложими за нас; или (2) е необходима за целите на законни интереси на John Deere или член на John Deere Group за управление и ежедневна работа на John Deere и John Deere Group, управление на финансовите въпроси на John Deere и John Deere Group, за управление на рисковете, на които John Deere и John Deere Group са изложени, за корпоративно и информационно управление, оценка на бизнес транзакции и оценка на дейности по сливане и придобиване (включително за надлежна проверка на целите на придобиването) (до степента, в която такива законни интереси не се изключат от Вашите интереси или фундаментални права и свободи).

k) Пригодност: За да се определи пригодността на продукти, услуги или предложения; за да се провери или подпомогне проверката на Вашата самоличност; за да се изпълнят регулаторни задължения за съвместимост, за да се предпазим от правителствени и други списъци за санкции; и за да отговаряме на вътрешните изисквания за съвместимост.

Това включва обработка на лични данни за: провеждане на надлежна проверка колко добре се познава клиента (включително с помощта на информация от различни източници, като например обществено достъпна информация, за да се проверят и потвърдят самоличностите); извършване на кредитни проверки и проверки на кредитна история и оценка на риска; предпазване от списъци със санкции; и съответствие с други нормативни изисквания (включително изисквания, наложени на други членове на John Deere Group), като проверка дали сте политически ангажирано лице и съответствие с изискванията за откриване и предотвратяване на финансиране на терористични организации.

Групата за глобална търговска съвместимост, намираща се в дружеството Deere & Company в Молийн, Илинойс, (но включваща лица, намиращи се в други членове на John Deere Group), подпомага John Deere при обработката на лични данни за тази цел. Групата за търговска съвместимост има за основна цел да идентифицира и разследва първоначални съвпадения с лица от списъци за санкционирани страни и да разследва и отстрани неправилни съвпадения.

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) обработката е необходима във връзка с всеки договор, който може да сключите с нас (включително условия на ползване, отнасящи се до Онлайн услугите), или за да се предприемат стъпки преди сключване на договор с нас; (2) обработката е необходима за спазване на законово или нормативно задължение, приложимо за нас; (3) обработката е необходима за защита на жизнено важни интереси на лица; (4) обработката е необходима за задача, изпълнявана в обществен интерес; или (5) обработката е необходима за целите на законните интереси на John Deere или член на John Deere Group за предотвратяване на пране на пари и нарушения на санкции, предотвратяване и откриване на измами и разбиране на нашите (евентуални) клиенти и бизнес партньори (до степента, в която такива законни интереси не се изключат от Вашите интереси или фундаментални права и свободи); или (4) обработката е с Вашето съгласие. Ако се обработват чувствителни лични данни, те се обработват в съответствие с държавните закони на държавата членка на ЕС или ЕИЗ, включително и когато е необходимо за съставяне, упражняване или защита от съдебни искове. Ако се обработват данни за закононарушения и присъди, такава обработка се извършва в съответствие с държавните закони на страната членка на ЕС или ЕИЗ.

l) Законова съвместимост; съдебно производство: За съответствие с действащите закони и разпоредби; и за установяване, упражняване и защита на законови права.

Това включва обработка на лични данни (вкл. чувствителни лични данни или данни, свързани с присъди и нарушения) за: спазване на законови и други изисквания, на които членовете на John Deere Group са обект (включително закони и разпоредби на държави, различни от тази, в която се намирате); съответствие с правителствени инспекции и други искания от държавните или други обществени органи (включително тези на държави, различни от тази, в която се намирате); отговор на съдебни производства; преследване на законни права и средства за защита, включително за защита и налагане на нашите права, защита на наша собственост, защита на права, имущество или безопасността на други лица и тези на членове на John Deere Group; и за разследване, подготовка и защита от съдебни спорове, както и управление на всички вътрешни съответствия или искове (включително съдебни спорове в границите на Съединените американски щати и правителствени искове).

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) е необходима за спазване на законовите задължения, приложими за нас; или (2) е необходима за целите на законни интереси на John Deere или член на John Deere Group за управление и ежедневна работа на бизнеса, управление на финансовите въпроси на нашия бизнес, за управление на рисковете, на които нашият бизнес е изложен, за корпоративно и информационно управление и съвместимост със закони различни от законите на ЕС, и закони на други държави, в които John Deere Group оперира (до степента, в която такива законни интереси не се изключат от Вашите интереси или фундаментални права и свободи). Ако се обработват чувствителни лични данни, те се обработват в съответствие с държавните закони на държавата членка на ЕС или ЕИЗ, включително и когато е необходимо за съставяне, упражняване или защита от съдебни искове. Ако се обработват данни за закононарушения и присъди, такава обработка се извършва в съответствие с държавните закони на страната членка на ЕС или ЕИЗ.

m) Разследвания: За предотвратяване, откриване и разследване на измами, нарушения на корпоративна политика или други неразрешени, нарушаващи или неправилни действия (включително закононарушения).

Това включва обработка на лични данни за: разследване и отговор на дела за съвместимост и подадена информация на горещата линия (включително работата на линията за докладване съгласно Закона за Sarbanes Oxley на САЩ).

Във връзка с разследвания за съответствие, Глобалният център за бизнес поведение и глобална корпоративна безопасност и подготовка на John Deere Group, който се намира главно в Deere & Company в Молийн, Илинойс (с лица, намиращи се в други членове на John Deere Group) наблюдава и подпомага John Deere.

Обработката е обоснована на базата на законовите разпоредби, че (1) е необходима за спазване на законовите задължения, приложими за нашия бизнес; или (2) е необходима за целите на законни интереси на John Deere или член на John Deere Group за управление и ежедневна работа на бизнеса на John Deere или член на John Deere Group, за управление на рисковете, на които на John Deere или член на John Deere Group е изложен, за корпоративно и информационно управление, установяване и предотвратяване на измами; установяване и предотвратяване на нарушения на политики на John Deere Group и съвместимост със закони, различни от законите на ЕС, и законите на други страни, в които John Deere Group оперира (до степента, в която такива законни интереси не се изключат от Вашите интереси или фундаментални права и свободи). Ако се обработват чувствителни лични данни в съответствие с държавните закони на ЕС или ЕС/ЕИЗ. Ако се обработват данни за закононарушения и присъди, такава обработка се извършва в съответствие с държавните закони на страната членка на ЕС или ЕИЗ.

4. Получатели на лични данни

a) Личните данни се споделят или разкриват в рамките на John Deere и на членове на John Deere Group за целите, описани в настоящата декларация. Членовете на John Deere Group ще обработват лични данни в съответствие с условията на настоящата декларация, освен ако не сте информирани за друго.

b) За да постигнем целите в раздел 3, споделяне или разкриваме лични данни с John Deere Group. Засилваме компетентността и знанията на John Deere Group като централизиран орган за ЧР, счетоводство, хазна, управление на риска, корпоративно управление, информационна технология и функции за безопасност. Препратките към John Deere и членове на John Deere Group в раздел 3 на настоящата декларация по принцип се отнасят за случаи, в които членове на John Deere Group действат като съвместни администратори заедно с John Deere.

c) Разкриваме лични данни, ако са необходими за изпълнение на транзакция, която сте поискали или упълномощили или за да Ви предоставим продукт или услуга.

Например за предоставяне на данни за плащане на банки и други финансови институции за обработка на плащане. Също така ще споделяме данни когато ни укажете да го направим. Може също да изискате допълнителна информация за продукт или услуга, или да поискате предложение за Онлайн услуги, които ще изпратим до упълномощеното представителство на John Deere за Вашия регион за продължаване на процеса до удовлетворяване на Вашата заявка. Както е посочено в раздел 12, можете също да споделяте мнения и обратна връзка във форуми и други обществени зони.

d) Споделяме или разкриваме информацията с упълномощени представители на John Deere, дистрибутори, търговци и бизнес партньори, във връзка с целите, изброени в раздел 3.

Например, упълномощено представителство на John Deere осъществява връзка между Вас и нас по отношение на администрирането на Вашите взаимоотношения с John Deere, включително съдействие за получаване на ценови предложения, покупка на оборудване или услуги, поръчване на резервни части, управление на продукти и услуги (включително абонаменти), финансиране и гаранционно обслужване.

e) Ако сте служител или представител на клиент или търговски представител, споделяме или разкриваме данни на такива клиенти или търговски представители.

f) Споделяме лични данни с доставчици на услуги от трети страни (най-често се наричат „Администратори на данни“) за постигане на целите от наше име.

Например технологични дружества като дружества, които предоставят софтуерни и компютърни услуги (напр. управление на данни и услуги за съхранение, хостинг дружества, софтуер като услуга, уеб хостинг и имейл услуги); технологични дружества, които предоставят хардуер и оборудване (напр. производители и дистрибутори на компютри); поддържащи услуги като например дружества, които предоставят поддържащи бизнес услуги (напр. имейл доставчици, услуги за отпечатване, почистване на офиси и дружества, които инсталират, обслужват и следят алармени системи); дружества, които предоставят финансово администриране; дружества, които предоставят услуги за събиране и изхвърляне на отпадъци (напр. доставчик на услуги за раздробяване на хартия); и доставчици на анализи. В някои случаи тези дружества може да събират данни директно от Вас от наше име.

g) Също така споделяме или разкриваме лични данни с други дружества, за да изпълняват специални или професионални функции за нас (най-често се наричат „Администратори на данни“).

Например, финансови институции като обработващи плащания и банки, участващи в процеса на плащане или предоставящи ни финансиране; финансови институции като застрахователни брокери и застрахователни дружества, които ни съдействат в управлението на нашия риск; поддържащи услуги, като например поддържащи бизнес дружества и дружества, които предоставят курсове за обучение; спедиторски дружества, които доставят нашите продукти; телекомуникационни дружества, които предоставят фиксирани и мобилни телекомуникационни услуги; технологични дружества, които предоставят технология и хардуер, например телекомуникационно оборудване; дружества, предоставящи оборудване и услуги в сферата на здравеопазването, като доставчици на здравни услуги, които осигуряват медицинско обслужване; и други страни (като например законови и регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати и други външни професионални съветници), които ни подпомагат във функциите за одитиране, съответствие и корпоративно управление функциите и/или съответствие със закона.

h) Онлайн услугите съдържат приставки или съдържание на трети страни, като Facebook (бутонът „Харесвам“), Twitter (бутонът „Споделяне в Twitter “), Linkedin или Google. Приставките или съдържанието може да събират вашия IP адрес; страницата(ите), посетен чрез Онлайн услугите; и могат да използват собствени „бисквитки“ и други подобни технологии. Ако сте влезли в уеб сайт на социална мрежа по време на посещение в Онлайн услугите, приставките за социални мрежи може да позволят на уеб сайта на социалната мрежа да получи информация, че сте да посети Онлайн услугите и да ги свърже с Вашия акаунт в социалната мрежа.

Например Онлайн услугите използват Google Карти. Като използвате Google Карти, трябва да приемете от Допълнителни условия на услугата Google Карти/Google Earth (вкл. декларация за поверителност на Google).

i) Също така споделяме или разкриваме лични данни за целите на законовите разпоредби, съответствие, управление или съдебни спорове.

Например:

 • споделяме или разкриваме лични данни на купувачите, техните юристи или професионални съветници, съдилища, трибунали, противопоставящи се или свързаните страни по съдебни процедури и техните професионални съветници, където е необходимо да се отразят на продажбата или прехвърляне на целия или част от бизнеса или активите на John Deere (включително реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, разпускане, ликвидация или несъстоятелност).
 • Споделяме или разкриваме лични данни, за да защитим и наложим нашите права, да защитим нашето имущество, да защитим правата, собствеността или безопасността на други и тези на членове на John Deere Group, да се предпазим от измами или други незаконни действия, за предотвратяване, разследване, откриване или съдебно преследване на закононарушения или ако по друг начин се изисква за функции за поддръжка на външно одитиране, съответствието и корпоративно управление.
 • Също така ще споделяме или разкриваме лични данни, когато това се изисква от закона (включително закони извън страната, в която се намирате), като например в отговор на призовка, търсене на гаранции, съдебна заповед и други законови процеси, включително на правоприлагащите органи, трибунали и съдилища в Съединените американски щати и други държави, където работят членове на John Deere Group.

Имайте предвид, че може също да споделяме и разкриваме информацията и данни за Вас, ако това не са Лични данни. Например, може да публикуваме отчети, които съдържат с данни за натрупване и статистически данни за нашите клиенти и оборудването.

5. „Бисквитки“ и подобни технологии за събиране на информация

Когато посетете Онлайн услугите или отваряте или щракнете върху съобщение, например имейл от John Deere, John Deere (или трети страни) събират информация и данни чрез автоматизирани средства, с помощта на технологии като например регистри на сървър или за използване, „бисквитки“ на браузър или http „бисквитки“, локални споделени обекти, локално съхранение, уеб маяци/пикселни етикети, вградени скриптовете, ETag, връзки между сървъри и други подобни технологии за събиране на информация.

Следва обобщение. За повече информация относно това как John Deere (или трети страни) използват „бисквитки“ и подобни технологии от уеб сайтове на John Deere и Онлайн услугите или информация относно това как да управлявате тези технологии, моля, посетете нашата декларация за „бисквитки“.

Като цяло тези технологии се използват за активиране на правилното функциониране на Онлайн услугите, за запомняне на Вашите предпочитания или избори, за подпомагане на подобряването на Онлайн услугите, за измерване на отговорите на нашите съобщения, подобряване на нашите съобщения или промоции, предоставяне на персонализиран опит за Онлайн услугите, откриване и предотвратяване на определен тип измами и за предоставяне на съответните реклами. В някои случаи свързваме информацията, която събираме чрез „бисквитки“ и подобни технологии за събиране на информация с други лични данни, събрани за Вас, както е посочено в раздел 3 на настоящата декларация.

Имаме взаимоотношения с трети страни за изпълняване на функции за проследяване и отчитане за нашата обработка в интернет. Имаме също така взаимоотношения с трети страни, за да ни помогнат да постигнем персонализирано съдържание и съответните реклами в Онлайн услугите или на сайтовете на трети страни и услугите, които може да пожелаете да посетите. Тези трети страни може да използват „бисквитки“ и други подобни технологии за събиране на информация, за да събират информация за използването на Онлайн услугите от Вас и Вашите действия на сайтове и услуги на трети страни, така че те могат да покажат целеви рекламни материали за Вас.

6. Функции „Кажи на приятел“

John Deere предлага функцията „Кажи на приятел“ на нашите уеб сайтове. Ако желаете да използвате тази функция, автоматично ще изпратим на Вашия приятел еднократен имейл с информацията, която посочите и покана да посети нашия уебсайт. John Deere използва тази информация единствено за изпращане на този еднократен имейл и не запазва информацията.

7. Права на субекти на данни

Съгласно местните закони може да упражните определени права във връзка с личните данни безплатно: (a) Достъп: имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, целта на обработка, категории данни, информация за получателите на данни и за трети страни извън ЕС, в които се намират тези получатели, активните предпазни мерки при пренос на данни до трети страни извън ЕС, периода на съхранение на данни или критерии за определянето му, допълнителна информация относно Вашите права, нашите дейности за обработка и доставчиците на данни, и съществените и предвидими последствията от обработка; (б) Поправяне: Имате право да поискате коригиране на неточни лични данни и да поискате допълване на непълни данни; (в) Преносимост: Можете да получите лични данни за Вас, както сте ни ги предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и да имате право да ги изпратите на други администратори на данни безпрепятствено. Това право съществува само ако обработката се базира на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства; (г) Ограничение: Може да поискате да ограничите обработката на лични данни за Вас, ако (i) оспорвате точността на данните – за определен период трябва да проверим Вашето искане; (ii) обработването е незаконно и се противопоставяте на изтриване на данните и вместо това изисквате ограничение; (iii) вече не се нуждаем от данните, но Вие ни уведомявате, че се нуждаете от тях за завеждане, упражняване или защита на законов иск; или (iv) сте обект на обработка, базирана на обществен или законен интерес – за определен период трябва да проверим заявката Ви; и (д) Изтриване: Може да заявите изтриване на лични данни за Вас, ако вече не са необходими, за целите, за които са събрани, оттеглили сте съгласието си и няма други законови основания да съществува обработката, възразявате и не съществуват други законови основания за съществуване на обработката, обработката е незаконна или се изисква изтриване за спазване на законови задължения.


Възражение: Имате право на възразявате срещу обработката на лични данни за Вас поради основателни и законни причини, свързани с конкретна ситуация, освен в случаите, когато законовите разпоредби изрично предвиждат обработка. В допълнение имате право на възражение, ако данни за Вас се обработват за целите на директен маркетинг.


Ако желаете да упражните някое от тези права или имате притеснения относно обработката на лични данни, моля, използвайте нашия портал за субекти на данни, достъпен [тук]. Моля, обърнете внимание, че имате законно право да подадете жалба в надзорен орган. По-специално, надзорния орган на държавата членка, в която пребивавате, в която сте наети или в местоположението, където е възникнал проблемът, който е предмет на жалбата.

Ако имате въпроси относно ролите и отговорностите на различните членове на John Deere Group, включително когато те действат като съвместни администратори, моля, свържете се със служителя за защита на данните („СЗД“). Моля, свържете се със СЗО и ако искате да научите повече за договорките между членовете на John Deere Group, които действат като съвместни администратори с John Deere. В случай на съвместни администратори можете да упражните правата си по отношение на и срещу всеки един от тях.

Информация за контакти с нашите СЗД е налична в раздел 15 на настоящата декларация.

8. Управление на съгласие

Ако сме поискали да предоставите съгласието си за използване на личните Ви данни за конкретна цел, можете да откаже да дадете съгласие и да оттеглите съгласието си по всяко време, включително като се свържете с нас чрез методите, посочени в раздел 7 или 15. Законността на всяка обработка на личните данни, която е възникнала преди оттеглянето на Вашето съгласие, няма да бъде засегната.

9. Прехвърляне на лични данни към други държави

Поради глобалния характер на нашите операции някой от получателите, посочени в раздел 4, може да се намират в държави извън Европейска икономическа зона (ЕИЗ), които не осигурят адекватна защита на данните. Международните прехвърляния ще бъдат в държави, където членове на John Deere Group имат офиси, включително Индия и Съединените американски щати.

Някои държави извън ЕИЗ са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватна степен на защита на данните съгласно стандартите на ЕИЗ (списък с тези държави ще намерите тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. За прехвърляния от ЕИЗ в държави, които не се считат за адекватни от Европейската комисия, ще приемем подходящи мерки, като обвързващи корпоративни правила, стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия за защита на личните данни, други валидни механизми за прехвърляне или, при изключителни обстоятелства, въз основа на допустими законови дерогации. Прехвърляне в трети страни, които се намират в такива държави, ще се осъществява с помощта на приемливи механизми за прехвърляне на данни, като обвързващи корпоративни правила, щит за поверителност на самосертифицирани организации в САЩ, стандартни договорни клаузи, приети от Европейска комисия в защита на личните данни, сертификати, одобрени кодекси за поведение, други валидни механизми за прехвърляне или, в изключителни случаи, въз основа на допустими законови дерогации. Моля, обърнете се към нашия СЗД като използвате информацията от раздел 15 на настоящата декларация, ако искате да получите копие на механизма.

10. Задържане на данните

Данните ще бъдат задържани за период, който считаме за необходим за изпълняване на целите, посочени в настоящата декларация или колкото се изисква от приложимия закон. Критериите за определяне на период на задържане включват:

 • Имаме текущи взаимоотношения с Вас;
 • Личните данни са необходими за целите, посочени в раздел 3; или
 • Приложимите закони и разпоредби изискват да запазим личните данни.

Може също така да се изисква от нас да запазим личните данни за по-дълъг период от време, например в случай на съдебни спорове или ако получим призовка, заповед за обиск, съдебно разпореждане или друга правна процедура, която изисква да запазите личните данни. Данните се задържат в съответствие с нашия график за задържане на записи и с приложимите законови разпоредби. Съгласно нашия график за задържане на записи и приложимите законови изисквания ще изтрием и/или анонимизираме личните данни, които вече не са необходими. За повече информация моля, свържете се с нас като използвате информацията за контакти по-долу.

11. Декларации за поверителност на трети страни

Настоящата декларация за поверителност се отнася само за Обработката на лични данни от John Deere и членове на John Deere group. Други уебсайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този уебсайт, или чиито характеристики или функции са вградени в Онлайн услугите, имат собствени политики за поверителност и практики. Нашите независими представители, доставчици и бизнес партньори имат също собствени политики и практики за поверителност. Препоръчваме Ви да се запознаете с декларациите за поверителност, предоставени от всички такива трети страни, преди да им предоставите информация или да се възползвате от предложение или промоция.

12. Форуми, прегледи на продукти и други обществени зони

Нашия сайт съдържа форум и други зони, в които можете да публикувате публично прегледи за продукти, да комуникирате с други хора и да изпращате съдържание в обществената мрежа. Преди да публикувате в тези зони, моля, прочетете внимателно приложимите „Условия за ползване“. Цялата информация, която публикувате, ще бъде достъпна за всеки с достъп до интернет и всички лични данни, които може да сте включили в публикацията, ще може да бъдат четени, събирани или използвани от други. Например, ако публикувате имейл адреса си заедно с преглед на продукт, може да получите нежелани съобщения от трети страни. Моля, бъдете внимателни, когато изпращате лични данни.

13. Кандидати за работа

Ако сте кандидатствали за работа при John Deere, предадените с Вашата кандидатура за работа лични данни обикновено ще се използват за набиране на персонал или други вътрешни цели. За повече информация вижте Глобална декларация за набиране на персонал, достъпна от менюто „Специфична за държави или продукти информация“.

14. Промени в настоящата декларация за поверителност

Периодично може да актуализираме настоящата декларация за поверителност, за да отразим нови или различни практики за поверителност. Ще поставим известие на началната ни страница, когато правим съществени промени в настоящата декларация за поверителност.

15. Как да се свържете с нас; Администратори на данни

Моля, свържете се с нас, ако имате някакви въпроси или коментари за нашите практики за поверителност или за настоящата декларация за поверителност. Свържете се с нас онлайн на R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Свържете се с нас по обикновена поща на адрес:

John Deere GmbH & Co KG
Служител за защита на данните
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Германия

16. Администратори на данни включват

ИМЕИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИОТГОВОРНОСТ
John Deere Gmbh & CO KG John-Deere-Str. 70,68163 Mannheim, Германия 68163, Германия
 • Европейска централа;
 • Продукти и услуги за земеделие и тревни площи;
 • Продажби и маркетинг за Европа, Близкия изток и Африка
 • Онлайн услуги; Услуги, свързани с данни, и абонаменти
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Финландия 33900, Финландия
 • Продукти и услуги за горско стопанство
 • Продажби и маркетинг
John Deere Bank S.A., включително нейните клонове и представителства в Германия, Швейцария, Обединеното кралство и Испания. 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Великото херцогство Люксембург Финансови продукти и услуги
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Италия Финансови продукти и услуги
John Deere Solutions Réseau S.A.S. 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Франция Финансови услуги
John Deere Forestry, Ltd. (Обединеното кралство) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Обединеното кралство Продажби и маркетинг
John Deere Ltd. (Обединеното кралство) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Обединеното кралство Продажби и маркетинг
John Deere Iberica, S.A. (Испания) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Мадрид) Продажби и маркетинг
John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Полша) Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne Продажби и маркетинг
John Deere Forestry AS (Норвегия) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Продажби и маркетинг
John Deere Nederland B.V. (Нидерландия) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Продажби и маркетинг
John Deere Italiana S.r.L. (Италия) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Продажби и маркетинг
John Deere Forestry Ltd. (Ирландия) Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow Продажби и маркетинг
John Deere France S.A.S. (Франция) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Продажби и маркетинг

Права на субект на данни

Формуляр за заявка за права на субект на данни

Формуляр за жалба за лични данни

Last Updated: May 25, 2018