1424Големи квадратни балопреси

  • Размери на балата 120 x 70 cm
  • 6 възловръзвателя
  • Високопроизводителен ротор
  • 23 ножа с една хидравлична защита на ножовете при 1424C
печат
PLACEHOLDER ALT TEXT

Твърди като скала, свръхплътни, добре оформени бали

Какъвто и вид откоси да балирате, резултатите са неизменни - подреденост на всяка сламка, за твърди като скала, кубични бали.
Това означава подобрена работа с балите, по-лесно подреждане и транспортиране, като бонусът е по-привлекателна бала за хранене на животните или за продажба.